Header Vacatures Website (2)
shape

Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij KvK Groningen, KvK02089319 (28-03-2017) 

 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij WtbE diensten van welke aard ook aan opdrachtgever levert, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. WtbE is nimmer gehouden aan gedane aanbiedingen, deze zijn geheel vrijblijvend. 1.2. Indien de opdrachtgever naar zijn inkoop- of andere voorwaarden verwijst, worden deze door het aangaan, danwel ondertekenen van de overeenkomst nadrukkelijk verworpen door partijen. Dat is slechts anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever door WtbE uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de opdrachtgever niet in strijd komen met het bepaalde in deze algemene leveringsvoorwaarden. 1.3. WtbE is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Op gesloten overeenkomsten is de meest recente versie van toepassing. 
 2. Totstandkoming overeenkomst 2.1. Een overeenkomst tussen WtbE en opdrachtgever komt eerst tot stand wanneer een aan WtbE gegeven opdracht schriftelijk, danwel per e-mail 

wordt aanvaard. 2.2. Een door WtbE aan de opdrachtgever verzonden opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De opdrachtgever wordt geacht met de inhoud van de opdrachtbevestiging in te stemmen, tenzij de opdrachtgever binnen zeven dagen na dagtekening schriftelijk aan WtbE het tegendeel te kennen geeft. 2.3. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door medewerkers van WtbE of namens WtbE gemaakt en/of 

gedaan door andere personen die als vertegenwoordigers optreden, binden WtbE alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders van WtbE schriftelijk zijn bevestigd. 2.4. Ongeacht enige benaming zal WtbE achteraf bepalen of er tussen partijen een overeenkomst tot detachering, werving en selectie of anderszins 

gesloten is. 2.5. Bij de totstandkoming van de overeenkomst is opdrachtgever verplicht om WtbE alle juiste informatie te verstrekken om de hoogte van de 

beloning van de inleenkracht te bepalen. Bij gebreke hiervan is opdrachtgever met terugwerkende kracht alle kosten, boetes en verhogingen verschuldigd. Het staat WtbE vrij hiervoor aanvullende zekerheden van opdrachtgever te verlangen. 

 1. Prijs en betaling 3.1. De door WtbE opgegeven prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding gedane prijsbepalende factoren met inbegrip van 

de loonsommen, berekend volgens de bij het bedrijf van de opdrachtgever geldende arbeidstijden, tenzij anders is aangegeven. 3.2. Tenzij van tevoren anders is overeengekomen zijn, buiten de opdracht genoemde prijzen en tarieven, in ieder geval de volgende kosten voor 

rekening van de opdrachtgever; 3.2.1. Alle ten behoeve van de realisering van de opgedragen werkzaamheden gemaakte reis- en verblijfskosten, inclusief reistijd, met 

uitzondering van reistijd woon-/werkverkeer. 3.2.2. Voor reisuren van de kandidaten, welke buiten de normale arbeidstijd vallen, geldt een speciaal overeen te komen uurtarief, dat echter 

minimaal 70% van het normale tarief bedraagt. 3.2.3. Alle kosten voor arbeidsduurverkorting, toeslagen, prijsstijgingen en indexaties, kostenvergoedingen en periodieken welke medewerkers 

van opdrachtgever ook krijgen c.q. behoren te krijgen, behoudens voor die personen waarvoor een uitzonderingen geldt. 3.3. De prijzen van WtbE zijn in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk en 

schriftelijk anders is overeengekomen. 3.4. Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, danwel wenselijk acht, kan WtbE nadere zekerheid verlangen bij 

gebreke waarvan WtbE de uitvoering van de overeenkomst al dan niet tijdelijk mag opschorten. 3.5. Het door WtbE voor detachering aan de opdrachtgever in rekening te brengen honorarium wordt berekend op grond van de bestede uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief. Indien niet anders wordt overeengekomen, zal de facturering bij het uitvoeren van opdrachten wekelijks plaatsvinden. 3.6. Alle facturen dienen door de opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders staat aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van WtbE heeft opdrachtgever geen recht op korting, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. Betalingen strekken te allen tijde ter mindering van de oudste openstaande factuur, ongeacht de omschrijving van opdrachtgever. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag 2% rente per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend, verschuldigd zijn, tenzij anders is overeengekomen. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15 % van het totale verschuldigde bedrag, met een minimum van €400,- excl. BTW, en van eventuele gerechtelijke kosten. 3.7. WtbE is gerechtigd om 28 dagen na factuurdatum uitvoering van haar dienstverlening op te schorten zonder dat dit tot enige schadeplichtigheid 

van WtbE kan leiden. 3.8. Indien op enig moment de beloning van de arbeidskracht de inlenersbeloning zou krijgen of anderszins wettelijk of op basis van een cao recht 

heeft op een hogere vergoeding, dan is WtbE gerechtigd de meerkosten bij opdrachtgever in rekening te brengen. 

 1. Detachering 4.1. WtbE stelt de arbeidskracht ter beschikking aan opdrachtgever. Voor zover de arbeidskracht in dienst van een derde is, danwel als zelfstandige 

werkzaam is, vervult WtbE slechts een bemiddelende en/of administratieve rol. 4.2. De door WtbE beschikbaar gestelde arbeidskracht voert de werkzaamheden uit binnen de (project)organisatie zoals die is ingericht door en bij de 

opdrachtgever en onder diens volledige verantwoordelijkheid en begeleiding. 4.3. De door WtbE beschikbaar gestelde arbeidskracht voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en 

vermogen. 4.4. De opdracht tussen WtbE en opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd. 4.5. De opdracht eindigt na het verstrijken van de bepaalde tijd waarvoor zij is aangegaan niet automatisch, maar wordt telkens automatisch met 1 

kalendermaand verlengd, tenzij de opdracht door opdrachtgever wordt opgezegd. Opdrachtgever dient de ketenregeling bij te houden. 

Pagina 1 van 4 WtbE BV, Rozenburglaan 1, 9727 DL Groningen, T. 050 –3052300, www.wtbe.nl, info@wtbe.nl 

 1. Werving- en selectie 5.1. Een aan WtbE verstrekte opdracht tot werving en/of selectie van één of meerdere kandidaten voor de vervulling van een bij de opdrachtgever 

bestaande of te ontstane vacature(s) omvat één of meerdere van onderstaande werkzaamheden: – In overleg en in samenwerking met de opdrachtgever vaststellen van een omschrijving en analyse van de functie, waarvoor de vacature bestaat 

of zal ontstaan, alsmede een omschrijving van de vereisten waaraan een kandidaat voor de betreffende functie dient te voldoen (functieanalyse); – Uitvoeren van een zoekactie op de kandidatendatabase van WtbE, eventueel aangevuld met een zoekactie op de grote landelijke internet 

banensites; – Opstellen van een advertentietekst, het uitbrengen van een media-advies en het begeleiden bij de plaatsing; – Verzorgen van de werving- en selectieactiviteiten, zulks vanaf het opstellen van de oproepen tot sollicitatie tot en met het houden van interviews 

met geschikt geachte sollicitanten, alsook het voorstellen van de kandidaten aan de opdrachtgever en de noodzakelijke begeleiding; – Assessment van kandidaten; – Rapporteren en adviseren met betrekking tot één of meerdere kandidaten. 5.2. WtbE gaat er vanuit dat inlichtingen die de kandidaten en opdrachtgever hebben verstrekt of die via referenties over hen zijn verkregen, correct en 

volledig zijn. 5.3. Een opdracht tot werving en/of selectie eindigt: 

5.3.1. Wanneer kandidaat een aanbod van de opdrachtgever tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst heeft aanvaard; 5.3.2. Indien WtbE, ondanks herhaalde pogingen en na verstrijken van een periode van maximaal zes maanden (of na verstrijken van 

enig ander tussen partijen schriftelijk overeengekomen periode), er niet in is geslaagd om de vacature conform de opdracht te vervullen; 5.3.3. Indien de omschrijving van de functie gedurende de opdracht dusdanig door de opdrachtgever wordt gewijzigd, dat daardoor ook 

de eerder vastgestelde functieanalyse dient te worden gewijzigd. 5.4. Tussentijdse beëindiging van de opdracht door opdrachtgever is mogelijk wanneer: 

5.4.1. Indien de vacature, respectievelijk de te vervullen functie, tussentijds is voorzien, door een kandidaat niet voorgedragen door WtbE; 5.4.2. Opdrachtgever aangeeft de opdracht te willen terugtrekken; 5.4.3. De vacature is komen te vervallen. 5.5. Er is door opdrachtgever een bemiddelingsfee verschuldigd indien en zodra tussen opdrachtgever en kandidaat binnen een jaar nadat WtbE de kandidaat heeft voorgesteld direct of indirect met opdrachtegever of een aan opdrachtgever gelieerde organisatie een arbeidsovereenkomst tot stand komt. 5.6. Tenzij anders overeengekomen is de bemiddelingsfee 25% van het jaarinkomen van de kandidaat. Dit jaarinkomen omvat al hetgeen de 

kandidaat in een periode van twaalf maanden na indiensttreding feitelijk aan salaris (beloning) inclusief vakantietoeslag, dertiende maand, provisie en eventueel andere overeengekomen emolumenten zal gaan genieten. 5.7. Naast de verschuldigde bemiddelingsfee zullen, indien van toepassing, advertentiekosten, kosten voor assessmentonderzoek en eventuele reis- 

en verblijfskosten van kandidaten aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden. 5.8. Indien de door WtbE uitgevoerde werkzaamheden leidt, hetzij gelijktijdig, hetzij binnen een jaar na het einde daarvan, tot het aangaan van 

arbeidsovereenkomsten met één of meerdere, door WtbE aangedragen kandidaten of gedetacheerde arbeidskrachten, ongeacht voor welke functie, is opdrachtgever de vergoeding ter zake van werving en selectie verschuldigd over iedere aldus door hem, of een aan opdrachtgever gelieerde organisatie, met een kandidaat aangegane arbeidsovereenkomst. 5.9. Opdrachtgever dient en zal informatie aangaande door WtbE aangeleverde kandidaten strikt vertrouwelijk behandelen. Het is opdrachtgever, 

zonder toestemming van WtbE, niet toegestaan gegevens met betrekking tot door WtbE aangeleverde kandidaten, die niet bij opdrachtgever in dienst zijn gekomen, te bewaren of deze aan derden ter inzage te geven, respectievelijk met dezen in contact te treden. 5.10. Kandidaten die zich aan de hand van een door WtbE geplaatste advertentie of vacature rechtstreeks bij opdrachtgever melden, gelden als zijnde 

door wtbE aangedragen. Opdrachtgever dient dan ook terstonds deze kandidaten door te verwijzen naar WtbE teneinde in de sollicitatieprocedure opgenomen te kunnen worden. 5.11. Opdrachtgever is verplicht om van iedere arbeidsovereenkomst, welke door hem met één of meerdere, door WtbE aangedragen, kandidaten is 

aangegaan voor de functie, waarop de opdracht aan WtbE betrekking had, aan WtbE terstond mededeling te doen onder toezending van een kopie van de door beide partijen getekende arbeidsovereenkomst c.q. aanstellingsbrief. Deze verplichting geldt eveneens met betrekking tot iedere arbeidsovereenkomst, welke door opdrachtgever binnen een jaar na het einde van een opdracht is aangegaan met één of meerdere kandidaten, welke uit een selectieprocedure met WtbE aan hem bekend zijn, ongeacht de functie waarvoor deze kandidaat is benaderd. 5.12. Indien opdrachtgever niet vrijwillig aan de hierboven genoemde verplichtingen voldoet, is opdrachtgever een naast de bemiddelingsfee een boete 

verschuldigd van 25% van het jaarinkomen van de kandidaat. 

 1. Termijnen 6.1. Alle door WtbE genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten en zijn slechts indicatief vastgesteld en gelden niet als een fatale termijn. 6.2. Overschrijding van een overeengekomen termijn door WtbE geeft de opdrachtgever nimmer het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van – of de betaling voor – diensten te weigeren, tenzij opdrachtgever WtbE schriftelijk alsnog een redelijke termijn heeft gesteld en WtbE ook binnen deze termijn niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. 
 2. Uitvoering 7.1. WtbE zal de werkzaamheden met zorg verrichten in overeenstemming met de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden in fasen zullen plaatsvinden, kan WtbE de aanvang van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren, uitstellen totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 7.2. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft WtbE het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. WtbE zal 

dit in overleg met de opdrachtgever doen. 7.3. Indien door WtbE of door WtbE ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de medewerker in redelijkheid noodzakelijke en gewenste faciliteiten, alsmede de arbeidsomstandigheden. 7.4. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de arbeidskracht uit of door te lenen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WtbE. 

Pagina 2 van 4 WtbE BV, Rozenburglaan 1, 9727 DL Groningen, T. 050 –3052300, www.wtbe.nl, info@wtbe.nl 

 1. Overmacht 

Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van WtbE die van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van WtbE kan worden gevergd. Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van WtbE opgeschort. In dat geval is WtbE verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan WtbE zich bij uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel zo bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van WtbE kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en/of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en/of hulpmiddelen, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen of toerekenbare tekortkomingen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien WtbE bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is WtbE gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie. 

 1. Meerwerk 9.1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal WtbE in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht gelden en afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. 9.2. WtbE is gerechtigd om meerwerk in rekening te brengen. Als meerwerk wordt beschouwd: al hetgeen dat op verzoek of last van de opdrachtgever meer wordt gepresteerd dan 8 uur per dag, danwel is overeengekomen. Meerwerk, behoudens overwerk, zal door WtbE in beginsel slechts dan worden verricht, indien door partijen op dat gebied een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend of indien dit in de cao geregeld is. Het aldus schriftelijk overeengekomen meerwerk gaat automatisch deel uitmaken van de overeenkomst. 9.3. Overwerk geldt standaard als meerwerk. Als overwerk wordt aangemerkt de gewerkte uren van maandag t/m vrijdag, voor zover het meer dan 8 uur per dag betreft, alsmede de uren die op zaterdag en zon- en feestdagen zijn gewerkt. Voor overuren wordt bovenop het standaard uurtarief een toeslag berekend. Deze toeslag bedraagt: a) 25% op werkdagen voor zover het meer dan 8 uur per dag betreft b) 50% op zaterdagen c) 100% op zon- en feestdagen 
 2. Beëindiging 10.1. Indien het werk qua duur niet is omschreven en evenmin (een) opleveringstermijn(en) is/zijn overeengekomen, zijn beide partijen gerechtigd de 

overeenkomst door middel van opzegging te beëindigen. De opzegging dient gemotiveerd te geschieden bij aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 10.2. Indien de duur van de overeenkomst afhankelijk is gesteld van een toekomstige gebeurtenis die geheel of gedeeltelijk in de invloedssfeer van de 

opdrachtgever ligt, is de opdrachtgever gehouden WtbE uiterlijk een maand voor het intreden van deze gebeurtenis hiervan in kennis te stellen. 10.3. Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst, behoudens die gevallen zoals omschreven in artikel 10.1 en 10.2, is slechts mogelijk indien partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst. 

 1. Aansprakelijkheid van leverancier 11.1. WtbE zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap 

te verrichten, één en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan WtbE opgedragen taak mag worden verwacht. 11.2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan 

daarvan schriftelijk bij WtbE meldt. 11.3. In geen geval zal WtbE voor een hoger bedrag aansprakelijk zijn voor directe schade dan € 100.000,-, danwel hetgeen de verzekering van WtbE 

dekt. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 11.3.1. de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft 

op directe schade in de zin van deze voorwaarden; 11.3.2. de redelijke kosten die de opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van WtbE aan de overeenkomst te laten beantwoorden. 

Deze schade wordt echter niet vergoed indien de opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden; 11.3.3. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben 

geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden. 11.4. De aansprakelijkheid van WtbE voor overige schade, waaronder indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet of winst, 

gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 11.5. De totale aansprakelijkheid van WtbE voor zaak- of personenschade zal in geen geval meer bedragen bedragen dan € 1.000,000,- danwel hetgeen de verzekering van WtbE dekt per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis. 11.6. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen en beperkingen rust op WtbE geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht waarop 

een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd, met uitzondering van die schade welke is ontstaan door opzettelijk, dan wel bewust roekeloos handelen van WtbE. 11.7. De totale aansprakelijkheid van WtbE, waaronder die wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is beperkt tot 

vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 3 maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor 3 maanden. Eventuele schadevergoeding wordt altijd eerst verrekend met openstaande vorderingen. 11.8. De aansprakelijkheid van WtbE wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever 

WtbE onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en WtbE ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat WtbE in staat is adequaat te reageren. 11.9. WtbE is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte 

informatie. 

Pagina 3 van 4 WtbE BV, Rozenburglaan 1, 9727 DL Groningen, T. 050 –3052300, www.wtbe.nl, info@wtbe.nl 

11.10. WtbE draagt generlei aansprakelijkheid voor schade die door WtbE uitgezonden arbeidskrachten mochten veroorzaken aan derden of de 

opdrachtgever zelf. 11.11. De opdrachtgever is tegenover WtbE gehouden zorg te dragen voor veilige arbeidsomstandigheden voor de arbeidskracht van WtbE in de zin van 

artikel 7: 658 BW, de Arbo-voorwaarden en overeenkomstig de CAO voorwaarden, en vrijwaart WtbE tegen aanspraken ter zake. WtbE is niet aansprakelijk voor schade die aan derden of aan de opdrachtgever zelf is toegebracht door een fout van een arbeidskracht van WtbE op basis van artikel 6:170 BW, en bovendien niet voor schade die had kunnen worden voorkomen bij een in redelijkheid van de opdracht te vergen tijdige controle. WtbE is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten in de uitgevoerde werkzaamheden, tenzij de opdrachtgever aantoont dat deze schade het onmiddellijke gevolg is van een fout van WtbE, die haar kan worden toegerekend en die niet veroorzaakt of bevorderd is door handelen of nalaten van de opdrachtgever en die ook niet door de opdrachtgever had kunnen worden voorkomen of beperkt. In dat laatste geval is WtbE – bij uitsluiting van verdere aanspraken van de opdrachtgever – gehouden de fout te verbeteren zonder daarvoor extra kosten in rekening te brengen. Alle eventuele verdere aansprakelijkheid van WtbE is in ieder geval beperkt tot directe schade en bovendien tot het bedrag van de tot het moment van de fout voor de betreffende werkzaamheden in rekening gebrachte tarief. 11.12. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. WtbE is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te 

voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde vereisten of diens verwachtingen. Evenmin is WtbE aansprakelijk voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten van kandidaten, die bij opdrachtgever in dienst zijn getreden. 11.13. In het geval van een arbeidskracht die als zelfstandige werkzaam is, vrijwaart deze WtbE voor alle door zijn of haar handelen ontstane schade. 

 1. Annulering 

WtbE behoudt zich het recht voor om overeenkomsten te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi) overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van WtbE kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient WtbE de annulering schriftelijk mede te delen aan de opdrachtgever, die niet gerechtigd zal zijn een schadevergoeding te vorderen. 

 1. Non-concurrentiebeding 

Het is de opdrachtgever niet toegestaan gedurende of tot een jaar na beëindiging van de overeenkomst, een directe of indirecte arbeidsverhouding aan te gaan met een arbeidskracht van WtbE of een daarvoor ingeschakelde derde of werkgever van de arbeidskracht, noch een arbeidskracht welke als zelfstandige werkzaam is, die in het kader van een opdracht bij opdrachtgever werkzaam is, of een door of middels WtbE bij opdrachtgever voorgestelde kandidaat of sollicitant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijke toestemming door WtbE wordt gegeven. Indien de opdrachtgever voor het einde van de duur van een overeenkomst een arbeidsverhouding met een daarbij betrokken arbeidskracht van WtbE aangaat, zal opdrachtgever, in overleg met WtbE aan WtbE, uit hoofde van schadevergoeding, ter dekking van de zogenaamde overhead kosten en andere kosten betalen 25% van het laatst geldende uurtarief voor het werk van de betrokken arbeidskracht, voor de duur van de periode die aanvangt bij het aangaan door de opdrachtgever van de voorgenoemde arbeidsverhouding met de arbeidskracht en loopt tot het overeengekomen moment van beëindiging van de overeenkomst, een en ander met een minimum van zes maanden, onverlet de mogelijkheid voor WtbE om een hogere schadevergoeding in rekening te brengen indien het bedrag van de schade voor WtbE als gevolg van aangegane verplichtingen aantoonbaar hoger is dan het bedrag op basis van voornoemde berekening. 

 1. Prijswijzigingen 14.1. Indien tijdens de uitvoering van werkzaamheden de beloning van en/of de kosten met betrekking tot de ingezette arbeidskracht hoger wordt/worden, onder andere als gevolg van een wijziging van een toepasselijke CAO of van daarin geregelde lonen, als gevolg van een wijziging van enige maatregel van overheidswege of enig ander orgaan op grond van enig wettelijk voorschrift of als gevolg van een wijziging van het werkgeversaandeel in premies of andere sociale lasten als gevolg van sociale verzekeringen en/of fiscale wetgeving, dan zal de prijs met ingang van het tijdstip van de verhoging dienovereenkomstig worden aangepast en door de opdrachtgever verschuldigd zijn. 14.2. WtbE zal jaarlijks op 1 januari de prijzen wijzigingen conform het door het CBS gepubliceerde inflatiecijfer. 
 2. Verbod tot wederuitzending en detachering 

Het is de opdrachtgever niet toegestaan een naar hem uitgezonden arbeidskracht of sollicitanten zelf ter beschikking te stellen aan derden, behoudens de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van WtbE. 

 1. Toepasselijk recht en geschillen 16.1. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien beslist WtbE. 16.2. In geval een beding in deze voorwaarden nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Aan het nietige dan wel vernietigde beding komt alsdan een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan. 16.3. Bij aangaan van een overeenkomst met een opdrachtgever garandeert deze over alle voor diens bedrijf benodigde vergunningen te beschikken en dat deze alle op hem rustende wettelijke verplichtingen nakomt. Hieronder valt in ieder geval doch niet uitsluitend alle Arbo-voorwaarden en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 16.4. Op de door WtbE gedane offertes en op alle door WtbE overeenkomsten alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtingen is uitsluitend het 

Nederlandse recht van toepassing. 16.5. Alle geschillen voortvloeiende uit of in verband houdende met de tussen partijen gesloten overeenkomsten en deze voorwaarden en de tussen 

partijen ontstane rechtsverhoudingen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in Groningen. 

Pagina 4 van 4 WtbE BV, Rozenburglaan 1, 9727 DL Groningen, T. 050 –3052300, www.wtbe.nl, info@wtbe.nl